Predpisy

§ 1

Predbežné ustanovenia

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………….MB MICHAŁ BALAK……………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP ………..5512642394……………, REGON ………..384835684………..

 1. Zákazník - akýkoľvek subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom obchodu.
 2. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitný zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, ktorá používa Obchod.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ………WWW.TABELL.EU…………..
 4. Zmluva na diaľku - zmluva uzatvorená so zákazníkom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do uzatvorenia zmluvy vrátane.
 5. Obchodné podmienky - tieto pravidlá a predpisy obchodu.
 6. Objednávka - prejav vôle Zákazníka, ktorý sa podáva prostredníctvom Objednávkového formulára a ktorého cieľom je priame uzavretie kúpnej zmluvy na Výrobok alebo Výrobky s Predávajúcim.
 7. Účet - účet zákazníka v obchode, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o jeho objednávkach v obchode.
 8. Registračný formulár - formulár dostupný v obchode na vytvorenie konta.
 9. Objednávkový formulár - interaktívny formulár dostupný v obchode, ktorý umožňuje objednávateľovi zadať objednávku, najmä pridaním výrobkov do košíka a uvedením podmienok kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
 10. Košík - prvok softvéru obchodu, v ktorom sú viditeľné výrobky vybrané zákazníkom na nákup, ako aj možnosť určiť a upraviť údaje o objednávke, najmä množstvo výrobkov.
 11. Produkt - hnuteľná vec/služba dostupná v obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.
 12. Kúpna zmluva - zmluva o predaji Výrobku uzavretá alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Kúpna zmluva sa chápe - podľa vlastností Produktu - aj ako zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o dielo.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie obejmuje Towarów na zamówienie, wykonanych według specyfikacji Klienta lub według jego indywidualnego projektu i potrzeb.

§ 3

Kontakt s obchodom

 1. Adresa predávajúceho: ...............STANISŁAW GÓRNY 142A....................
 2. E-mailová adresa predávajúceho: ..................KONTAKT@TABELL.PL..............
 3. Telefónne číslo predajcu: ……………886162612…..…………
 4. Číslo faxu predajcu ............---.............
 5. Číslo bankového účtu predávajúceho ..................04124041971111001094721194.................
 6. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.
 7. Zákazník môže s predávajúcim komunikovať telefonicky na adrese ............9-17..................

§ 4

Technické požiadavky

Na používanie Obchodu, vrátane prehliadania sortimentu Obchodu a zadávania objednávok na Výrobky, je potrebné:

 1. koncové zariadenie s prístupom na internet a webový prehliadač typu ..................COMPUTER................,
 2. aktívne konto elektronickej pošty (e-mail),
 3. povolené súbory cookie,,
 4. FlashPlayer je nainštalovaný.

§ 5

Všeobecné informácie

 1. Predávajúci v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy vrátane prerušenia prevádzky Obchodu spôsobené vyššou mocou, neoprávnenými zásahmi tretích osôb alebo nekompatibilitou Obchodu s technickou infraštruktúrou Zákazníka.
 2. Prezeranie sortimentu obchodu si nevyžaduje vytvorenie konta. Zadávanie objednávok Zákazníkom na Produkty zo sortimentu Obchodu je možné buď po vytvorení Konta v súlade s ustanoveniami § 6 Obchodných podmienok, alebo poskytnutím potrebných osobných a adresných údajov, ktoré umožnia realizáciu Objednávky bez vytvorenia Konta.
 3. Ceny v obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú to ceny brutto (vrátane DPH).

§ 6

Pravidlá zadávania objednávky

Na podanie objednávky je potrebné:

 1. prihlásiť sa do obchodu (voliteľné);
 2. vyberte výrobok, ktorý je predmetom objednávky, a potom kliknite na tlačidlo "Pridať do košíka" (alebo ekvivalentné tlačidlo);
 3. prihláste sa alebo použite možnosť zadať objednávku bez registrácie;
 4. ak bola zvolená možnosť odoslania Objednávky bez registrácie - vyplňte Objednávkový formulár zadaním údajov príjemcu Objednávky a adresy, na ktorú má byť Výrobok doručený, vyberte typ zásielky (spôsob doručenia Výrobku), zadajte údaje pre faktúru, ak sa líšia od údajov príjemcu Objednávky,
 5. kliknite na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz zaslaný v e-maile,
 6. vybrať si jeden z dostupných spôsobov platby a v závislosti od spôsobu platby zaplatiť za objednávku v stanovenej lehote podľa § 8 bod 3.

§ 7

Ponúkaný spôsob doručenia a platby

1 Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo prevzatia objednaného výrobku:

 1. Doručenie poštou, dobierka,
 2. Doručenie kuriérom, dobierka,
 3. Osobná zbierka je k dispozícii na adrese: ............KLECZA DOLNA 75..................
 4. Zákazník môže použiť tieto spôsoby platby:
 1. Platba pri dodaní
 2. Dobierka
 3. Platba bankovým prevodom na účet predávajúceho
 4. Elektronické platby
 5. Platba kreditnou kartou.

(2) Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných spôsoboch platby nájdete na stránkach obchodu.

§ 9

Plnenie kúpnej zmluvy

(1) K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po tom, čo zákazník zadá objednávku prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s § 7 Obchodných podmienok.

(2) Po odoslaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň ju prijme na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu sa uskutoční tak, že Predávajúci zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky príslušnú e-mailovú správu, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na realizáciu, ako aj potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy. Prijatím uvedenej e-mailovej správy Zákazníkom je Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzatvorená.

3. ak si zákazník vyberie:

 1. platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, je zákazník povinný vykonať platbu do .... kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy - inak bude objednávka zrušená.
 2. platbu pri dodaní, je zákazník povinný vykonať platbu pri dodaní.
 3. platba v hotovosti pri osobnom odbere zásielky, je zákazník povinný vykonať platbu pri prevzatí zásielky do .... dní odo dňa prijatia informácie, že zásielka je pripravená na prevzatie.

(4) Ak si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako osobný odber, Predávajúci odošle Výrobok v lehote uvedenej v jeho popise (podľa odseku 5 tohto článku), a to spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil pri zadaní Objednávky.

5. A Ak sú objednané Produkty s rôznymi dodacími lehotami, dátumom dodania je najdlhší uvedený dátum.

B Ak sú objednané Výrobky s rôznymi dodacími lehotami, Zákazník má možnosť požiadať o dodanie Výrobkov po častiach alebo o dodanie všetkých Výrobkov po dokončení celej objednávky.

Začiatok lehoty na dodanie Výrobku Zákazníkovi sa počíta takto:

 1. Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.
 2. Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,

(7) Ak sa Zákazník rozhodne pre osobný odber Výrobku, Výrobok bude pripravený na prevzatie Zákazníkom v deň uvedený v popise Výrobku. O pripravenosti Produktu na vyzdvihnutie bude Predávajúci Zákazníka dodatočne informovať zaslaním príslušnej e-mailovej správy na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky.

10. dodanie Výrobku sa uskutočňuje na území ............ EURÓPSKEJ ÚNIE........... (Európska únia, Európa atď.).

(11) Dodanie Výrobku Zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak. Náklady na dodanie Produktu (vrátane dopravy, doručenia a poštovného) sú Zákazníkovi uvedené na webových stránkach Internetového obchodu v časti "Náklady na dodanie" a pri zadávaní Objednávky, a to aj v okamihu vyjadrenia vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.

12. osobný odber Výrobku Zákazníkom je bezplatný.

§ 10

Právo na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

(2) Lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od doručenia Výrobku Spotrebiteľovi alebo inej osobe ako dopravcovi, ktorého určil Spotrebiteľ.

(3) V prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa viacero Výrobkov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach, lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od dodania poslednej položky, dávky alebo časti.

(4) V prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa pravidelné dodávanie Výrobkov počas stanoveného obdobia (predplatné), lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od prevzatia prvej položky.

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Postačí, ak Spotrebiteľ zašle vyhlásenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

]

(6) Vyjadrenie je možné zaslať klasickou poštou, faxom alebo elektronicky zaslaním vyjadrenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo podaním vyjadrenia na webovom sídle predávajúceho - kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v § 3. Vyjadrenie je možné podať aj na tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 týchto Pravidiel a prílohu zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa, nie je to však povinné.

§ 11

Reklamácia a záruka

 1. Predajná zmluva sa vzťahuje na nové výrobky.

2. Tovar zaslaný späť v rámci reklamačného konania je potrebné zaslať na adresu .....................KLECZA DOLNA 75........................

(3) Ak bola na výrobok poskytnutá záruka, informácie o záruke, ako aj jej obsah, budú uvedené v popise výrobku v obchode.

§ 12

Mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy

 1. Podrobné informácie o možnostiach spotrebiteľa využiť mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, ktorých štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, vojvodských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na týchto internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

(2) Spotrebiteľ má tieto vzorové možnosti použitia

mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy:

 1. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd uvedený v článku 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v znení neskorších predpisov), aby vyriešil spor vyplývajúci zo Zmluvy uzavretej s Predávajúcim.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie podľa článku 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v znení neskorších predpisov), aby začal mediačné konanie o zmierlivom urovnaní sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.
 3. Spotrebiteľ môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a predávajúcim, a to aj prostredníctvom bezplatnej pomoci okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Zväz spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov).

§ 13

Osobné údaje v online obchode

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov získaných prostredníctvom Internetového obchodu je Predávajúci.
 2. Osobné údaje zákazníkov, ktoré správca zhromažďuje prostredníctvom internetového obchodu, sa zhromažďujú na účely plnenia kúpnej zmluvy a v prípade súhlasu zákazníka aj na marketingové účely.
 3. Príjemcami osobných údajov zákazníkov internetového obchodu môžu byť:
 1. V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva doručovanie poštou alebo kuriérom, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý doručenie v mene Správcu vykonáva.
 2. V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob platby elektronickou alebo kreditnou kartou, Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý v Internetovom obchode vykonáva uvedené platby.

4 Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu.

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v Obchodných podmienkach potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzavrieť kúpnu zmluvu.

6. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego za pośrednictwem Internetu wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie tabell.eu lub na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez "MB Michał Balak".

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pod warunkiem, że wada ma charakter istotny.

§ 14

Záverečné ustanovenia

(1) Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok zo závažných dôvodov, t. j.: zmena právnych predpisov, zmena spôsobu platby a doručenia - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto obchodných podmienok. O každej zmene bude predávajúci informovať zákazníka minimálne 7 dní vopred.

(3) Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami; zákon o právach spotrebiteľov, zákon o ochrane osobných údajov.

(4) Zákazník má právo využiť mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy. Na tento účel môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ na riešenie sporov, ktorá je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.