Staráme sa o našich zákazníkov

Záruka

I Záručné podmienky

1. Garantom a výrobcom nábytku značky TABELL je Michał Balak, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť pod názvom Michał Balak, 34-105 Stanisław Górny 142A, NIP 551-264-23-94, REGON: 384835684; e-mailová adresa: kontakt@tabell.pl, telefón: 572 286 312, ďalej len Výrobca alebo TABELL.

(2) "Kupujúci" je spotrebiteľ v zmysle článku 221 zákona z 23. apríla 1964. - Občianskeho zákonníka (t. j. Zbierka zákonov z roku 2018, položka 1025 v znení neskorších predpisov), ktorý si zakúpil stôl vyrobený výrobcom na osobné použitie.

(3) "Tento záručný list je záručným dokladom v zmysle článku 5772 zákona z 23. apríla 1964. - Občianskeho zákonníka (t. j. Zbierka zákonov 2018, položka 1025 v znení neskorších predpisov)".

Záruka sa vzťahuje na výrobky zakúpené a používané v Poľsku.

(5) Záručný list je platný po predložení dokladu o kúpe a po jeho podpísaní kupujúcim ako dôkaz prijatia a súhlasu s podmienkami v ňom uvedenými. POZNÁMKA: Nesprávne alebo neúplne vyplnená karta je neplatná.

(6) Výrobca zabezpečuje dobrú kvalitu a správnu funkčnosť nábytku, na ktorý sa vydáva táto záruka, za podmienok stanovených v tejto záruke.

7 Záručná doba je dva roky od dátumu predaja nábytku za predpokladu, že je správne zmontovaný a nastavený a že sa používa v súlade so svojím určením.

(8) "Záruka sa vzťahuje len na vady nábytku, ktoré vznikli z príčin vlastných predanej veci. Výrobca v rámci záruky nezodpovedá za ušlý zisk kupujúceho a za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla z dôvodu, že uzavrel zmluvu bez toho, aby vedel o existencii vady výrobku."

(9) Záruka sa nevzťahuje na:  

a. Škody spôsobené nesprávnou alebo neopatrnou manipuláciou s nábytkom a montážou, ako aj škody vzniknuté po predaji v dôsledku náhodných udalostí a iných okolností.  

b. Poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nezlučiteľným používaním, skladovaním a údržbou nábytku.  

c. Škody vzniknuté v dôsledku opráv alebo úprav nábytku vykonaných kupujúcim alebo na žiadosť kupujúceho.  

d. zmeny na nábytku v dôsledku prirodzeného starnutia (zmeny farby a lesku dreva).  

e. Rozdiely v odtieňoch prvkov z prírodného dreva používaných pri výrobe, ktoré závisia od stanovištných podmienok stromov.  

f. Vady vyplývajúce z nesprávnej montáže a nastavenia výrobkov a z nesprávneho alebo nevhodného používania výrobkov.  

g. Vady spôsobené znečistením a zafarbením naolejovaných povrchov nábytku.

10. "Kupujúci stráca nárok na záruku, ak nedodrží pravidlá používania nábytku uvedené v bode II tohto záručného listu".

(11) "Reklamáciu vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný oznámiť výrobcovi bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do 14 dní od zistenia vady. Kupujúci zašle výrobcovi na jeho korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu oznámenie o reklamácii, v ktorom uvedie popis a fotografie poškodenia, doklad o kúpe a záručný list."

(12) "Výrobca sa vyjadrí k opodstatnenosti nahlásenej reklamácie do 14 dní odo dňa jej prijatia. Počas tejto lehoty môže výrobca vykonať kontrolu reklamovaného nábytku na mieste."

(13) Reklamácie sa vybavia do 14 dní od uznania reklamácie kupujúceho, najneskôr však do 28 dní odo dňa oznámenia. So súhlasom Kupujúceho môže byť stanovená iná lehota na vybavenie reklamácie.

(14) Vybavenie reklamácie sa neodkladá, ak sa kontrola, výmena alebo oprava nevykonala z dôvodov na strane kupujúceho.

15 Ak povaha závad nevyžaduje odstránenie v továrenských podmienkach, záručná oprava sa vykoná u kupujúceho.

16 "Záruka sa vzťahuje len na právo požadovať opravu nábytku. V osobitných prípadoch môže výrobca rozhodnúť o vydaní nového kusu nábytku namiesto opravy."

(17) Posúdenie povahy vady a spôsob vybavenia reklamácie vykoná výrobca.18 "Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predanej veci obsiahnutých v zákone z 23. apríla 1964. - Občiansky zákonník (t. j. Zbierka zákonov z roku 2018, položka 1025 v znení neskorších predpisov)".

II Podmienky používania

Záruka sa vzťahuje len na nábytok, ktorého používanie je v súlade s nižšie uvedenými pravidlami:

Nábytok by sa mal používať v súlade s jeho funkciou a účelom použitia.

2 Nábytok by sa mal skladovať a používať v miestnostiach, kde je teplota medzi 18 C a 30 C a vlhkosť medzi 40-70 %.

3. nábytok musí byť umiestnený na rovnej podlahe. Premiestňovanie zloženého nábytku si vyžaduje jeho zdvihnutie z podlahy.

4. nábytok by nemal byť umiestnený vo vzdialenosti menšej ako 1 m od zdrojov tepla (radiátory, krby, sporáky).

5. podklad, na ktorom nábytok stojí, musí byť suchý.

6 "Nábytok sa čistí, ošetruje a pravidelne udržiava v súlade s pravidlami opísanými v bodoch III a IV tohto záručného listu."

7. na čistenie nábytku by sa nemali používať prostriedky obsahujúce abrazívne látky alebo rozpúšťadlá. Varujeme tiež pred používaním chemických prostriedkov na konzervovanie nábytku, pretože môžu mať negatívny vplyv na olejovo-voskovú vrstvu, ktorou je nábytok TABELL chránený.

8. Drevené povrchy by nemali byť vystavené priamemu kontaktu s vodou; akékoľvek tekutiny by sa mali z povrchu nábytku čo najrýchlejšie zotrieť suchou handričkou.

9. treba sa vyhnúť priamemu kontaktu drevených komponentov s vlhkými predmetmi obsahujúcimi železo, pretože dubové drevo obsahuje triesloviny, ktoré reagujú so zlúčeninami železa. Výsledkom tejto reakcie je zmena farby dreva, ktorá sa ťažko odstraňuje.

Drevo podlieha prirodzenému procesu starnutia, v dôsledku čoho môže zmeniť svoju farbu. Drevené časti nábytku by sa nemali intenzívne vystavovať UV žiareniu (slnečnému žiareniu).

Chcete kontaktovať
?

Potrebujete pomôcť s výberom stola? Máte ďalšie otázky? Stačí vyplniť formulár.

Zákaznícky servis je k dispozícii od pondelka do soboty od 8:00 do 20:00.
Odpoveď dostanete maximálne do 24 hodín.
Konzultácie sú vždy bezplatné.


Napíšte nám: kontakt@tabell.eu. zavolajte nám:571 917 108 alebo vyplňte nasledujúci formulár.

Ďakujeme za odoslanie tohto formulára! Dostali sme vašu žiadosť.
Ups! Niečo sa pokazilo :c
Odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov a zmluvnými podmienkami.