Zásady ochrany osobných údajov

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je vysvetliť, na akom základe sa spracúvajú vaše osobné údaje, a diskutovať o vašich základných právach v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je: .....................Michał Balak....................., ...............Stanisław Górny........, ...............142........., NIP: ............5512642394.............., E-mail: ...............kontakt@tabell.pl................. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zásadami stanovenými v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "RODO") a poľských právnych predpisov vydaných v súvislosti s RODO vrátane zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov. Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a zabezpečiť ich pred neoprávneným prístupom tretích osôb v zmysle vyššie uvedených právnych aktov.

Správca osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, kontaktujte..................Michał Balak........................, .........Stanisław Górny.............., ............142............, NIP: .........5512642394................., E-mail: ...............kontakt@tabell.pl.................  

Rozsah a účely spracovania osobných údajov

V rámci svojej činnosti zhromažďuje a spracúva osobné údaje:

(a) na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu osobných údajov: poskytovanie služieb Zákazníkom, marketing služieb Správcu vrátane informovania o nových produktoch ponúkaných Správcom a o jeho aktivitách (napr. v rámci newslettera), ako aj na analytické a štatistické účely a na zabezpečenie bezpečnosti IKT v súvislosti s webovou stránkou Správcu (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO);

(b) na plnenie zmlúv správcu s jeho zákazníkmi vrátane organizovania školení, na účely spolupráce s dodávateľmi a inými subjektmi spolupracujúcimi so správcom (právny základ článok 6 ods. 1 písm. b) RODO);

(c) s cieľom získať osoby, ktoré majú záujem o prácu alebo spoluprácu so správcom (právny základ, resp. článok 6 ods. 1 písm. c) a článok 6 ods. 1 písm. a) RODO);

Osobné údaje spracúvame aj na účely plnenia zákonných povinností správcu (právny základ článok 6 ods. 1 písm. c) RODO).

Právny štát

Spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva na základe dobrovoľnosti, avšak v závislosti od okolností nám odmietnutie poskytnutia údajov alebo žiadosť o ich vymazanie môže zabrániť napríklad v tom, aby sme vás kontaktovali, poskytli vám informácie o činnosti správcu alebo poskytli službu. Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní služieb právnej pomoci je upravené v zmluvách uzatvorených s klientmi alebo vo všeobecných podmienkach poskytovania právnych služieb. Zasielanie obchodných informácií elektronickou formou, napr. e-mailom, podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu, vrátane súhlasu udeleného prihlásením sa na odber noviniek alebo zadaním pokynu na zasielanie konkrétnych informácií vrátane tematických právnych upozornení. V súlade so zásadami stanovenými v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov a v rozsahu v nich uvedenom máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov. Niektoré z týchto práv sa nemusia vzťahovať na spracúvanie údajov pri poskytovaní právnej pomoci. Ak si neželáte, aby Správca spracúval vaše osobné údaje na marketingové účely, môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na takéto účely.

Právo konať

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (do nadobudnutia účinnosti zákona o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018 generálnemu inšpektorovi pre ochranu osobných údajov).

Obdobie spracovania

Osobné údaje sa budú spracúvať až do realizácie príslušných oprávnených záujmov prevádzkovateľa súvisiacich so spracúvaním konkrétnych údajov, do uplynutia premlčacích lehôt súvisiacich so zmluvou, s ktorou spracúvanie osobných údajov súvisí, alebo súvisiacich s obmedzením povinností podľa zákona, do vznesenia námietky proti spracúvaniu na marketingové účely. Informačné bulletiny a iné podobné informácie zasielame, kým v tejto súvislosti nevznesiete námietku.

Prenos osobných údajov iným subjektom

Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť najmä subjekty priamo alebo nepriamo prepojené s Prevádzkovateľom, najmä organizačne alebo personálne, ktoré by mali sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, ako aj externí poskytovatelia služieb (napr. subjekty poskytujúce IT služby vrátane služieb cloud computingu, subjekty poskytujúce služby call centra a marketingové a propagačné aktivity, iné subjekty spracúvajúce údaje v mene Prevádzkovateľa na základe zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov).

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v priestoroch správcu. Osobné údaje sa neprenášajú do krajín mimo Európskej únie. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín mimo EÚ, Správca použije vhodné nástroje na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

Správca môže v súvislosti so spoluprácou so svojimi dodávateľmi a inými advokátskymi kanceláriami poveriť spracovaním vašich osobných údajov vyššie uvedené subjekty. V každom prípade však budú tieto subjekty povinné zachovávať dôvernosť vašich osobných údajov a spracúvať ich v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a príslušnými pokynmi Správcu.

Profilovanie

Vaše osobné údaje budú predmetom profilovania ako jednej z foriem automatizovaného spracovania osobných údajov v súlade s článkom 22 ods. 1 a 2 zákona o ochrane údajov s cieľom pripraviť pre vás najlepšiu ponuku.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v zásadách ochrany osobných údajov, budú uverejnené na webovej stránke správcu, budú účinné len do budúcnosti a nadobudnú účinnosť po tom, ako budete akceptovať zmenené zásady ochrany osobných údajov, o čom budete informovaní prostredníctvom vyskakovacieho okna. Vždy, keď je to možné, vás prosíme, aby ste pravidelne kontrolovali našu webovú stránku, či sa na nej nenachádzajú aktualizácie našich Zásad ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov alebo so zmenami našich zásad ochrany osobných údajov, mali by ste prestať používať našu webovú lokalitu.